cover

Các công cụ

Tại FX GLOBAL, chúng tôi cung cấp 5 công cụ giao dịch. Một số nhà giao dịch chỉ thích sử dụng 1 công cụ để đại diện cho mình. Tuy vậy, các công cụ đầu tư có thể được kết hợp với nhau và bạn có quyền lựa chọn công cụ giao dịch cho riêng mình. Nhấn vào các biểu tượng bên dưới để tìm hiểu thêm về mỗi công cụ.