cover

Học viện

Bạn có thể sử dụng FX GLOBAL Academy để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn trong lĩnh vực thị trường tài chính. Bên cạnh các cuộc hội thảo được tổ chức thường xuyên, bạn có thể xem các bài học tài chính trực tuyến của chúng tôi hoặc tải xuống một trong các sách điện tử của chúng tôi. Bạn có thể tìm dữ liệu kinh tế vĩ mô thực tế trong lịch kinh tế của chúng tôi hoặc xem trực tiếp chia sẻ yêu thích, hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu hoặc chỉ mục trong luồng dữ liệu trực tiếp của bạn. Bạn có thể sử dụng các tài liệu này mặc dù bạn không phải là khách hàng của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được thậm chí nhiều hơn các thông tin phí bảo hiểm trong khu MYFXGLOBAL khách hàng khi bạn mở tài khoản trực tiếp của bạn.