cover

Tuân thủ

G.C. FX GLOBAL CARE PERFORMANCE (sau đây FX Global) là một thương hiệu đã được đăng ký của Goldenburg Group Limited, một Công Ty Đầu Tư ở Đảo Síp được giám sát và quy định bởi Ủy Ban Về Chứng Khoán và Ngoại Hối Của Cyprus (CySEC) có số CIF 242/14 với địa chỉ đăng ký tại số 1 Siafi, Toà nhà Porto Bello, Tầng 3, căn hộ/văn phòng 303, 3042 Limassol, Đảo Síp.

BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ quỹ của bạn ở mức cao nhất phù hợp với Định hướng Công Cụ Tài Chính Thị Trường Châu Âu (MiFID  và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất do Ủy Ban Về Chứng Khoán và Ngoại Hối Của Cyprus (CySEC) ban hành.

Goldenburg Group LTD được quy định và giám sát bởi Ủy Ban Về Chứng Khoán và Ngoại Hối Của Cyprus (CySEC) với Giấy phép CIF số 242/14. Goldenburg Group được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ đầu tư và dịch vụ phụ trợ liên quan đến các công cụ tài chính như đã nêu trên trang web của công ty Goldenburg Group tại đây. Thông Báo Quốc Tế từ cơ quan CySEC của chúng tôi có thể được tìm thấy tại đây.

Tất cả các thông tin khách hàng trước khi hợp đồng có thể được tìm thấy trên trang web của công ty Goldenburg Group tại đây.

Công ty đã ký kết Thỏa thuận đại lý có liên quan với QUAENTAS s.r.o, LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE.

Goldenburg Group Limited (số CIF 242/14), được quy định và được cấp phép theo Ủy Ban Về Chứng Khoán và Ngoại Hối Của Cyprus (CySEC) để cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ sau đây liên quan đến các cặp tiền tệ tài chính được nêu dưới đây ở Các Nước Thành Viên EU và/hoặc các Nước Thứ Ba khác:

Quy định quốc tế

Nước Người điều chỉnh
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Ireland Central Bank of Ireland
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Great Britain Financial Conduct Authority (FCA)

Dịch Vụ Đầu Tư

Goldenburg Group Limited (số CIF 242/14), được quy định và được cấp phép theo Ủy Ban Về Chứng Khoán và Ngoại Hối Của Cyprus (CySEC) để cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ sau đây liên quan đến các cặp tiền tệ tài chính được nêu dưới đây ở Các Nước Thành Viên EU và/hoặc các Nước Thứ Ba khác:

1. Tiếp nhận và truyền các lệnh liên quan đến một hoặc nhiều cặp tiền tệ tài chính
2. Thực hiện các lệnh thay cho Khách Hàng
3. Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
4. Tư Vấn Đầu Tư

Dịch Vụ Phụ Trợ

1. Bảo vệ và quản lý các cặp tiền tệ tài chính cho các tài khoản của khách hàng, bao gồm cả quyền giám hộ và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt/thế chấp.
2. Cấp các khoản tín dụng hoặc khoản vay cho một nhà đầu tư để cho phép họ thực hiện một giao dịch trong một hoặc nhiều Cặp Tiền Tệ Tài Chính mà công ty cấp khoản tín dụng hoặc khoản vay có liên quan đến giao dịch.
3. Các dịch vụ giao dịch ngoại hối có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đầu tư.
4. Cặp tiền tệ

Cặp Tiền Tệ Tài Chính

1. Chứng khoán chuyển nhượng
2. Cặp tiền tệ thị trường tiền tệ.
3. Các đơn vị trong các công việc đầu tư tập thể
4. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng qua đêm và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất, hoặc các cặp tiền tệ phái sinh khác, chỉ số tài chính hoặc các biện pháp tài chính mà có thể được thanh toán bằng tiền hoặc vật chất.
5. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng qua đêm và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hoá phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được giải quyết bằng tiền mặt theo quyền chọn của một trong các bên (trừ trường hợp không trả được nợ hoặc các sự kiện chấm dứt khác) .
6. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng qua đêm và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hoá có thể được thanh toán bằng vật chất, miễn là chúng được giao dịch trên thị trường được quy định và/hoặc MTF.
7. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng qua đêm và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hoá có thể được thanh toán bằng vật chất nếu không được đề cập ở mục 6 của Phần III và không nhằm vào mục đích thương mại có đặc điểm của các cặp tiền tệ tài chính phái sinh khác, cho dù chúng được làm rõ và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hay phải được thực hiện các tỷ lệ ký quỹ định kỳ.
8. Các cặp tiền tệ phái sinh cho việc chuyển nhượng rủi ro tín dụng.
9. Hợp đồng chênh lệch tài chính
10. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến giá cước vận chuyển, trợ cấp hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc các số liệu thống kê kinh tế chính thức khác phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên liên quan (trừ trường hợp xảy ra trường hợp vỡ nợ hoặc các sự kiện chấm dứt hợp đồng khác), cũng như các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và các biện pháp không được đề cập trong phần này có các đặc điểm của các cặp tiền tệ tài chính phái sinh khác, liên quan đến việc liệu chúng có được giao dịch trên thị trường được điều chỉnh hay MTF, sẽ được thanh toán và thanh toán thông qua các trung gian thanh toán được công nhận hay phải thực hiện ký quỹ thường xuyên.
Bạn có thể tìm thấy Báo Cáo Công Bố Rủi Ro được đính kèm cho năm 2016 tại đây.